Rezultatypracyintelektualnej

Na project QAREER składa się pięć rezultatów pracy intelektualnej (IntellectualOutputs – IO):

  • IO1 –Koordynator: MELIUS

  Szkolnictwo wyższe i rynek pracy: jakość działania biur karier, szanse absolwentów na rynku pracy. W tej części projektu przygotowano metodologię zadań poprzez określenie kryteriów jakościowych z punktu widzenia doradców zawodowych, studentów oraz pracowników uczelni odpowiedzialnych za jakość kształcenia. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w opracowaniu ankiet i ich przeprowadzeniu w jednostkach macierzystych oraz na innych uczelniach w krajach UE.

  • IO2 – Koordynator: SHU

  Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych.Opracowane działania w tej części projektu oparte były na wynikach uzyskanych w IO1. W ten sposób przygotowany został wstępny opis standardów działania biur karier w szkolnictwie wyższym. W części tej uczestniczyły wszystkie instytucje partnerskie projektu.

  • IO3 – Koordynator: UNIR

  W tej części projektu przygotowane zostały tzw. Integration cases przez UNIR celem przetestowania wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu.

  • IO4 – Koordynator:UPWr

  Celem IO4 było przygotowanie ostatecznej wersji opisu standardów działania biur karier w szkolnictwie wyższym.  W tym celu przeprowadzono konsultacje z udziałem innych uczelni w Polsce i w Europie włączając podmioty zewnętrzne w proces oceny i udoskonalania biur karier w szkolnictwie wyższym. W każdym z 4 krajów partnerskich przeprowadzono warsztaty, na których przedstawiono założenia projektu oraz dokonano analizy wykonanych zadań.

  • IO5 – Koordynator: SHU

  Opracowanie platformy wraz z bazą danych ekspertów w zakresie działania biur karier na wyższych uczelniach. Platforma będzie ogólnodostępna i będzie ważnym kanałem komunikacyjnym z ekspertami w dziedzinie działania biur karier w szkolnictwie wyższym, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie ich danych w czasie trwania projektu. W jej przygotowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy projektu.

 • IO


Choose language