Uczestnicy projektu

KONSORCJUM PROJEKTU:

 1. SpiruHaret University (SHU) - Rumunia
 2. Melius - Włochy
 3. The National Unions of Students in Europe (ESIB) - Belgia
 4. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) - Hiszpania
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) - Polska
 6. University of Padova (UNIPD) –Włochy

Instytucje partnerskie posiadają wiedzę i możliwości realizacji projektu wykorzystując swój potencjał w odniesieniu do działań zaplanowanych w projekcie, a w szczególności w przetestowaniu przewodnika dla Biur Karier w warunkach rzeczywistych.

 • SpiruHaret University (SHU), koordynator projektu, to akredytowana, prywatna, autonomiczna uczelnia założona w 1991 roku. Posiada 21-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań i nauczania, a także realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych. W projekcie QAREER SHU odpowiada za zarządzanie projektem jako jego koordynator, a ponad to za opracowanie następujących zadań:
 •      IO2 (Intellectual Output2) - Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych
 •      IO5 (Intellectual Output5) – opracowanie platformy wraz z bazą danych ekspertów w zakresie działania biur karier na wyższych uczelniach.
 • Melius, to instytucja doradcza w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnialności, szczególnie osób młodych. W projekcie spełnia rolę doradczą we wszystkich zadaniach i koordynuje pracę IO1 (Intellectual Output1) – przygotowanie metodologii oraz ankiet dla celów projektu.
 • The NationalUnions of Students in Europe (ESIB) również znane jako EuropeanStudents Union (ESU), to organizacja studencka zajmująca się prawami studentów oraz udoskonalaniem procesów edukacji w Europie. Jej zadaniem jest promocja i upowszechnianie wyników projektu wśród studentów. ESIB uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu.
 • Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), to uniwersytet otwarty, prowadzący zajęcia w formie on-line, którego celem jest wysoki stopień zatrudnialności swoich absolwentów, co jest możliwe dzięki silnym powiązaniom kadry akademickiej z przedsiębiorcami aktywnymi na rynku pracy. UNIR uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu i jest koordynatorem IO3 (Intellectual Output3) - przetestowanie wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) jest uczelnią publiczną założoną w 1951 roku. Misją uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia badań umożliwiających znalezienie zatrudnienia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. UPWr uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu i jest koordynatorem IO4 (Intellectual Output4) - przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Polsce i w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier w szkolnictwie wyższym.
 • Uniwersytet w Padwie (UNIPD) to duża uczelnia publiczna, jedna z najstarszych we Włoszech i w Europie . Jej udział w projekcie wnosi wiele elementów charakterystycznych dla tradycyjnych uniwersytetów z wieloletnim doświadczeniem. UNIPD uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu.

Choose language