Rezultatypracyintelektualnej

Na project QAREER składa się pięć rezultatów pracy intelektualnej (IntellectualOutputs – IO):

  • IO1 –Koordynator: MELIUS

  Szkolnictwo wyższe i rynek pracy: jakość działania biur karier, szanse absolwentów na rynku pracy. W tej części projektu przygotowano metodologię zadań poprzez określenie kryteriów jakościowych z punktu widzenia doradców zawodowych, studentów oraz pracowników uczelni odpowiedzialnych za jakość kształcenia. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w opracowaniu ankiet i ich przeprowadzeniu w jednostkach macierzystych oraz na innych uczelniach w krajach UE.

  • IO2 – Koordynator: SHU

  Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych.Opracowane działania w tej części projektu oparte były na wynikach uzyskanych w IO1. W ten sposób przygotowany został wstępny opis standardów działania biur karier w szkolnictwie wyższym. W części tej uczestniczyły wszystkie instytucje partnerskie projektu.

  • IO3 – Koordynator: UNIR

  W tej części projektu przygotowane zostały tzw. Integration cases przez UNIR celem przetestowania wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu.

  • IO4 – Koordynator:UPWr

  Celem IO4 było przygotowanie ostatecznej wersji opisu standardów działania biur karier w szkolnictwie wyższym.  W tym celu przeprowadzono konsultacje z udziałem innych uczelni w Polsce i w Europie włączając podmioty zewnętrzne w proces oceny i udoskonalania biur karier w szkolnictwie wyższym. W każdym z 4 krajów partnerskich przeprowadzono warsztaty, na których przedstawiono założenia projektu oraz dokonano analizy wykonanych zadań.

  • IO5 – Koordynator: SHU

  Opracowanie platformy wraz z bazą danych ekspertów w zakresie działania biur karier na wyższych uczelniach. Platforma będzie ogólnodostępna i będzie ważnym kanałem komunikacyjnym z ekspertami w dziedzinie działania biur karier w szkolnictwie wyższym, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie ich danych w czasie trwania projektu. W jej przygotowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy projektu.

 • IO

Komitetzarządzającyprojektem

Komitet Zarządzający tworzy grupa składająca się z jednego członka każdej instytucji partnerskiej. Zadaniem Komitetu Sterującego jest planowanie, organizacja, monitoring oraz ocena i sprawozdawczość dotycząca projektu zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku projektowym.

 comitetpl

Uczestnicy projektu

KONSORCJUM PROJEKTU:

 1. SpiruHaret University (SHU) - Rumunia
 2. Melius - Włochy
 3. The National Unions of Students in Europe (ESIB) - Belgia
 4. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) - Hiszpania
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) - Polska
 6. University of Padova (UNIPD) –Włochy

Instytucje partnerskie posiadają wiedzę i możliwości realizacji projektu wykorzystując swój potencjał w odniesieniu do działań zaplanowanych w projekcie, a w szczególności w przetestowaniu przewodnika dla Biur Karier w warunkach rzeczywistych.

 • SpiruHaret University (SHU), koordynator projektu, to akredytowana, prywatna, autonomiczna uczelnia założona w 1991 roku. Posiada 21-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań i nauczania, a także realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych. W projekcie QAREER SHU odpowiada za zarządzanie projektem jako jego koordynator, a ponad to za opracowanie następujących zadań:
 •      IO2 (Intellectual Output2) - Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych
 •      IO5 (Intellectual Output5) – opracowanie platformy wraz z bazą danych ekspertów w zakresie działania biur karier na wyższych uczelniach.
 • Melius, to instytucja doradcza w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnialności, szczególnie osób młodych. W projekcie spełnia rolę doradczą we wszystkich zadaniach i koordynuje pracę IO1 (Intellectual Output1) – przygotowanie metodologii oraz ankiet dla celów projektu.
 • The NationalUnions of Students in Europe (ESIB) również znane jako EuropeanStudents Union (ESU), to organizacja studencka zajmująca się prawami studentów oraz udoskonalaniem procesów edukacji w Europie. Jej zadaniem jest promocja i upowszechnianie wyników projektu wśród studentów. ESIB uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu.
 • Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), to uniwersytet otwarty, prowadzący zajęcia w formie on-line, którego celem jest wysoki stopień zatrudnialności swoich absolwentów, co jest możliwe dzięki silnym powiązaniom kadry akademickiej z przedsiębiorcami aktywnymi na rynku pracy. UNIR uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu i jest koordynatorem IO3 (Intellectual Output3) - przetestowanie wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) jest uczelnią publiczną założoną w 1951 roku. Misją uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzenia badań umożliwiających znalezienie zatrudnienia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. UPWr uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu i jest koordynatorem IO4 (Intellectual Output4) - przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Polsce i w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier w szkolnictwie wyższym.
 • Uniwersytet w Padwie (UNIPD) to duża uczelnia publiczna, jedna z najstarszych we Włoszech i w Europie . Jej udział w projekcie wnosi wiele elementów charakterystycznych dla tradycyjnych uniwersytetów z wieloletnim doświadczeniem. UNIPD uczestniczy we wszystkich zadaniach projektu.

Cele

 • Projekt „QAREER” ma na celu:

  • Zebranie informacji na temat różnych punktów widzenia dotyczących funkcjonowania Biur Karier na wyższych uczelniach (od doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów oraz pracodawców);
  • Określenie standardów dla Biur Karier na uczelniach wyższych;
  • Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych;
  • Przetestowanie wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu;
  • Przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier;
  • Rozpowszechnienie przewodnika dla Biura Karier wśród innych uczelni wyższych w Europie.

 

 

STRESZCZENIE PROJEKTU “QAREER”

 

Celem projektu „QAREER”jest zebranie informacji na temat różnych punktów widzenia dotyczących funkcjonowania Biur Karier na wyższych uczelniach (od doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów oraz pracodawców) oraz określenie standardów dla Biur Karier na uczelniach wyższych, przygotowanie przewodnika, przetestowanie go w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu, przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier. Przygotowany przewodnik dla Biur Karier w szkolnictwie wyższym w ramach projektu „QAREER” zostanie rozpowszechniony także wśród innych uczelni w Europie.


Ostatnieposty

Choose language